Makale Görseli

Eğitim Araştırmalarında Kullanılan İstatistik Testler

Bu yazımızda nicel ve karma araştırmalarda kullanılan istatistik testlerden bahsedeceğiz. Testlerin sırasıyla kullanım amaçlarını, varsayımlarını açıklayıp söz konusu testlere amaç ve hipotezler örnekleri vereceğiz.

T-testleri

İlişkili Örneklem T-testi

Bir gruba ilişkin iki ilişkili testin aritmetik ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını sınamak amacıyla kullanılır. 

VarsayımlarAmaçHipotezler

Bağımlı değişkenin en az aralık ya da oranlı olması

Örneklemin 30 ve üzeri olması

Normallik dağılımı

(Skewness, Kurtosis, Kolmogorov, Shapiro-Wilk ve normallik grafikleri)

Bir grup öğretmen web 2.0 araçlarının derslerinde kullanımına ilişkin bir seminere katılır. Öğretmenlerin web 2.0 araçları kullanımına ilişkin tutumlarını ölçmek amacıyla ön test ve son test yapılır.

Öğretmenlerin web 2.0 araçlarını derslerinde kullanmaya yönelik tutumlarında ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılık var mıdır?

H0: Öğretmenlerin web 2.0 araçlarını derslerinde kullanmaya yönelik tutumlarında ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılık yoktur.

H1: Öğretmenlerin web 2.0 araçlarını derslerinde kullanmaya yönelik tutumlarında ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılık vardır.


Bağımsız örneklem t-testi

İki bağımsız grup arasında yapılan testin ortalamasına bakılarak farkın anlamlılığını sınamak amacıyla kullanılır.

VarsayımlarAmaçHipotezler

İki örneklemin bağımsız olması

Örneklemin 30 ve üzeri olması

Bağımlı değişkenin en az aralık ya da oranlı olması

Normallik dağılımı

(Örneklem 30’dan büyükse kabaca normal dağılan Skewness, Kurtosis, Kolmogorov, Shapiro-Wilk ve normallik grafikleri)

Bir grup öğretmenin web 2.0 araçlarının derslerinde kullanımına ilişkin tutumlarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılır.

Öğretmenlerin web 2.0 araçlarını derslerinde kullanmaya yönelik tutumları cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?

H0: Öğretmenlerin web 2.0 araçlarını derslerinde kullanmaya yönelik tutumlarında cinsiyete göre anlamlı farklılık yoktur.

H1: Öğretmenlerin web 2.0 araçlarını derslerinde kullanmaya yönelik tutumlarında cinsiyete göre anlamlı farklılık vardır.


Varyans Analizleri

Tek Yönlü ANOVA

Bir bağımlı değişken ile ikiden fazla düzeyi olan bir bağımsız değişkene göre farkın hesaplanmasında kullanılır.

VarsayımlarAmaçHipotezler

Bağımlı değişkenin en az aralık ya da oranlı olması

Normallik dağılımı

(Skewness, Kurtosis, Kolmogorov, Shapiro-Wilk ve normallik grafikleri)

Varyansların homojenliği (Levene testinde anlamlı farklılık çıkmaması)

Bir grup öğretmenin web 2.0 araçlarının derslerinde kullanımına ilişkin tutumlarının mesleki deneyim yıllarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılır. (mesleki deneyimleri 3’ten fazla grubu oluşturmaktadır)

Öğretmenlerin web 2.0 araçlarının derslerinde kullanımına ilişkin tutumlarında mesleki deneyim yıllarına göre anlamlı farklılık var mıdır?

H0: Öğretmenlerin web 2.0 araçlarını derslerinde kullanmaya yönelik tutumlarında mesleki deneyim yıllarına göre anlamlı farklılık yoktur.

H1: Öğretmenlerin web 2.0 araçlarını derslerinde kullanmaya yönelik tutumlarında mesleki deneyim yıllarına göre anlamlı farklılık vardır.


İki faktörlü ANOVA

Bir bağımlı değişken üzerinde aynı zamanda iki ya da daha fazla bağımsız değişkenin etkilerinin incelenmesi için kullanılır.

VarsayımlarAmaçHipotezler

Bağımlı değişkenin en az aralık ya da oranlı olması

Normallik dağılımı

(Skewness, Kurtosis, Kolmogorov, Shapiro-Wilk ve normallik grafikleri)

Varyansların homojenliği (Levene testinde anlamlı farklılık çıkmaması)

Bir grup öğretmenin mesleki kaygı düzeylerinin mesleki deneyim yılları ve lisansüstü eğitim durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılır.

Öğretmenlerin mesleki kaygı düzeylerinde mesleki deneyim yılları ve lisansüstü eğitim durumlarının ortak etkisine bağlı olarak anlamlı farklılık var mıdır?

H0: Öğretmenlerin mesleki kaygı düzeylerinde mesleki deneyim yılları ve lisansüstü eğitim durumlarının ortak etkisine bağlı olarak anlamlı farklılık yoktur.

H1: Öğretmenlerin mesleki kaygı düzeylerinde mesleki deneyim yılları ve lisansüstü eğitim durumlarının ortak etkisine bağlı olarak anlamlı farklılık vardır.


Tekrarlayan ölçümler için tek faktörlü ANOVA

Gruplar içi faktöriyel desenlerden elde edilen verilerin analizinde kullanılır.

VarsayımlarAmaçHipotezler

Bağımlı değişkenin en az aralık ya da oranlı olması

Normallik dağılımı

(Skewness, Kurtosis, Kolmogorov, Shapiro-Wilk ve normallik grafikleri)

Varyansların homojenliği (Levene testinde anlamlı farklılık çıkmaması)

Küresellik varsayımı (Gruplar arası faktörlerin eşitliği için Mauchly test)

Bir grup İngilizce öğretmenine bir eğitim öğretim yılı boyunca İngilizce öğretiminde oyunlaştırma eğitimi verilir. Bu eğitim süresince öğretmenlerin İngilizce öğretiminde oyunlaştırmaya yönelik tutumları eğitim öğretim yılı birinci dönemi başında ve sonunda, ikinci dönemi başında ve sonunda olmak üzere 4 kez ölçülür.

İngilizce öğretmenlerinin bir eğitim öğretim yılı boyunca (1. Dönemin başında ve sonunda, ikinci dönemin başında ve sonunda yapılan ölçümler ile) İngilizce öğretiminde oyunlaştırma uygulamasına ilişkin tutumlarında anlamlı farklılık var mıdır?

H0: İngilizce öğretmenlerinin bir eğitim öğretim yılı boyunca İngilizce öğretiminde oyunlaştırma uygulamasına ilişkin tutumlarında anlamlı farklılık yoktur.

H1: İngilizce öğretmenlerinin bir eğitim öğretim yılı boyunca İngilizce öğretiminde oyunlaştırma uygulamasına ilişkin tutumlarında anlamlı farklılık vardır.


Karışık desenler için ANOVA

Hem gruplar arası hem de grup içi ölçümlerin incelenmesi için kullanılır.

VarsayımlarAmaçHipotezler

Bağımlı değişkenin en az aralık ya da oranlı olması

Normallik dağılımı

(Skewness, Kurtosis, Kolmogorov, Shapiro-Wilk ve normallik grafikleri)

Varyansların homojenliği (Levene testinde anlamlı farklılık çıkmaması)

Küresellik varsayımı (Gruplar arası faktörlerin eşitliği için Mauchly test)

Bir grup İngilizce öğretmenine bir eğitim öğretim yılının ilk dönemi İngilizce öğretiminde oyunlaştırma eğitimi verilirken bir diğer grup öğretmene söz konusu eğitim verilmez. Eğitim alan grubunun eğitim süresi başında, sonunda ve eğitimden sonraki dönem başı olmak üzere iki grubun da 3 kez İngilizce öğretiminde oyunlaştırmaya yönelik tutumları ölçülür.

Eğitime katılan ve katılmayan öğretmen gruplarının İngilizce öğretiminde oyunlaştırma kullanılmasına yönelik tutum ölçeği puanlarının ortalamaları arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

katılan ve katılmayan öğretmen gruplarının İngilizce öğretiminde oyunlaştırma kullanılmasına yönelik tutum ölçeği puanlarının ortalamaları arasında anlamlı farklılık yoktur.

H1: Eğitime katılan ve katılmayan öğretmen gruplarının İngilizce öğretiminde oyunlaştırma kullanılmasına yönelik tutum ölçeği puanlarının ortalamaları arasında anlamlı farklılık vardır. 


Tek faktörlü ANCOVA

Bir araştırmada etkisi test edilen bir faktörün yada faktörlerin dışında, bağımlı değişken ile ilişkisi bulunan bir değişkenin yada değişkenlerin istatistiksel olarak kontrol edilmesini sağlamak ya da bir deneyin başlangıcında, gruplar arası farkların olduğu durumlarda deneydeki yanlılığı azaltmak için kullanılır.

VarsayımlarAmaçHipotezler

Bağımlı değişkenin ve ortak (covaryant) değişkenin en az eşit aralıklı ya da eşit oranlı ölçek olması

Ortak değişken ile bağımlı değişken arasında doğrusal bir ilişki olması (Scatter plot, correlation)

Ortak değişken ile bağımlı değişken arasındaki doğrusal ilişkinin eğiminin tüm gruplar için eşit olması

Normallik testleri grup içinde normal dağılım göstermesi (Skewness, Kurtosis, Kolmogorov, Shapiro-Wilk ve normallik grafikleri)

Varyansların homojenliği (Levene testinde anlamlı farklılık çıkmaması)

Bir grup öğretmen web 2.0 araçlarının derslerinde kullanımına ilişkin bir seminere katılır. Öğretmenlerin web 2.0 araçları kullanımına ilişkin tutumlarını ölçmek amacıyla ön test ve son test yapılır.

Ön test puanları kontrol edildiğinde, öğretmenlerin web 2.0 araçlarını derslerinde kullanmaya yönelik tutumlarında son test puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık var mıdır?

H0: Ön test puanları kontrol edildiğinde, öğretmenlerin web 2.0 araçlarını derslerinde kullanmaya yönelik tutumlarında son test puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık yoktur.

H1: Ön test puanları kontrol edildiğinde, öğretmenlerin web 2.0 araçlarını derslerinde kullanmaya yönelik tutumlarında son test puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık vardır.


İki faktörlü ANCOVA

Gruplar arası iki faktörün bir bağımlı değişken üzerindeki etkisini, bağımlı değişkene etki eden başka bir değişken kontrol edilerek ölçmek amacıyla kullanılır.

VarsayımlarAmaçHipotezler

Bağımlı değişkenin ve ortak (covaryant) değişkenin en az eşit aralıklı ya da eşit oranlı ölçek olması

Ortak değişken ile bağımlı değişken arasında doğrusal bir ilişki olması (Scatter plot, correlation)

Ortak değişken ile bağımlı değişken arasındaki doğrusal ilişkinin eğiminin tüm gruplar için eşit olması

Normallik testleri grup içinde normal dağılım göstermesi (Skewness, Kurtosis, Kolmogorov, Shapiro-Wilk ve normallik grafikleri)

Varyansların homojenliği (Levene testinde anlamlı farklılık çıkmaması)

Bir grup öğretmenin mesleki kaygı düzeyleri kontrol edildiğinde, öz yeterlik algılarının mesleki deneyim yılları ve lisansüstü eğitim durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılır.

Öğretmenlerin mesleki kaygı düzeyleri kontrol edildiğinde, öz yeterlik algılarında mesleki deneyim yılları ve lisansüstü eğitim durumlarının ortak etkisine bağlı olarak anlamlı farklılık var mıdır?

H0: Öğretmenlerin mesleki kaygı düzeyleri kontrol edildiğinde, öz yeterlik algılarında mesleki deneyim yılları ve lisansüstü eğitim durumlarının ortak etkisine bağlı olarak anlamlı farklılık yoktur.

H1: Öğretmenlerin mesleki kaygı düzeyleri kontrol edildiğinde, öz yeterlik algılarında mesleki deneyim yılları ve lisansüstü eğitim durumlarının ortak etkisine bağlı olarak anlamlı farklılık vardır.


Karışık ölçümler için ANCOVA

Ortak değişkenin etkisi kontrol edildiği gruplar arası ve grup içi desenlerde kullanılır.

VarsayımlarAmaçHipotezler

Bağımlı değişkenin ve ortak (covaryant) değişkenin en az eşit aralıklı ya da eşit oranlı ölçek olması

Ortak değişken ile bağımlı değişken arasında doğrusal bir ilişki olması (Scatter plot, correlation)

Ortak değişken ile bağımlı değişken arasındaki doğrusal ilişkinin eğiminin tüm gruplar için eşit olması

Normallik testleri grup içinde normal dağılım göstermesi (Skewness, Kurtosis, Kolmogorov, Shapiro-Wilk ve normallik grafikleri)

Varyansların homojenliği (Levene testinde anlamlı farklılık çıkmaması)

Küresellik varsayımı (Gruplar içi faktörün eşitliği için Mauchly’s test)

Üniversitede İngilizce hazırlık okuyan b1 seviyesinden 2 grup seçilir. Bir gruba 8 hafta boyunca konuşma derslerinde oyunlaştırma ve rol oynama teknikleri uygulanırken diğer gruba uygulanmaz. Her iki gruba da 8 haftanın başında, sonunda son test ve bir sonraki kurda izleme testi olmak üzere 3 kez konuşma kaygısı ölçeği uygulanır. İki grubunda ön test puanları kontrol değişkeni olarak alınır ve son test ile izleme testi sonuçlarına bakılır.

Öğrencilerin ön test puanları kontrol edildiğinde, deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerinin konuşma kaygısı ölçeği puanlarının ortalamaları arasında anlamlı farklılık var mıdır?

H0: Öğrencilerin ön test puanları kontrol edildiğinde, deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerinin konuşma kaygısı ölçeği puanlarının ortalamaları arasında anlamlı farklılık yoktur.

H1: Öğrencilerin ön test puanları kontrol edildiğinde, deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerinin konuşma kaygısı ölçeği puanlarının ortalamaları arasında anlamlı farklılık vardır.


MANOVA (Çok Değişkenli ANOVA)

Bir ya da daha çok faktöre göre oluşan grupların birden fazla bağımlı değişkenin anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla kullanılır. Bağımlı değişkenler kuramsal olarak ilişkili olmalı ve bu değişkenler arasında korelasyon bulunmalıdır.

VarsayımlarAmaçHipotezler

Bağımlı değişkenlere ilişkin puanların bağımsız değişkenin her bir düzeyinde tek değişkenli normal dağılım göstermesi

Bağımlı değişkenlere ilişkin puanların bağımsız değişkenin her bir düzeyinde çok değişkenli normal dağılım göstermesi (Box test değerlerine bakılabilir)

Tek değişkenli normalliği sağlamış olmayı

yeterli sayanlar da vardır. Ya da her bir alt grup için ikili değişkenlerin

grafiklerinin eliptik şekle sahip olması beklenir (iki değişkenli normallik)

Bağımlı değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olması (Scatter plot, correlation)

Varyansların homojenliği (Levene testinde anlamlı farklılık çıkmaması)

Uç değerlerin olmaması (Mahalanobis değerleri)

Bir sınıfta İngilizce öğretmenliği 1. Sınıf öğrencilerinin İngilizce yeterlik seviyeleri B2 ve C1 olarak değişmektedir. Söz konusu öğrencilere Öğrenmede Motivasyonel Stratejiler ölçeği uygulanır. Bu ölçeğin ise motivasyon inançları ve öğrenme stratejileri şeklinde 2 alt boyutu vardır. İngilizce öğretmenliği 1. Sınıf öğrencilerinin Öğrenmede Motivasyonel Stratejiler ölçeği alt boyut puan ortalamalarının İngilizce seviyelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılır.

İngilizce öğretmenliği 1. Sınıf öğrencilerinin Öğrenmede Motivasyonel Stratejiler ölçeği alt boyut puan ortalamalarında İngilizce seviyelerine göre anlamlı farklılık var mıdır?

H0: İngilizce öğretmenliği 1. Sınıf öğrencilerinin Öğrenmede Motivasyonel Stratejiler ölçeği alt boyut puan ortalamalarında İngilizce seviyelerine göre anlamlı farklılık yoktur.

H1: İngilizce öğretmenliği 1. Sınıf öğrencilerinin Öğrenmede Motivasyonel Stratejiler ölçeği alt boyut puan ortalamalarında İngilizce seviyelerine göre anlamlı farklılık vardır.


İlişki Testleri

Basit Doğrusal Regresyon

Aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler ya da kestirimler yapabilmek amacıyla yapılır.

VarsayımlarAmaçHipotezler

Değişkenlerin sürekli değişken olması

Normallik dağılımları (Skewness, Kurtosis, Kolmogorov, Shapiro-Wilk ve normallik grafikleri)

Değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olması (Scatterplot,

Korelasyon)

Uç değerlerin kontrol edilmesi (Mahalanobis değerleri)

İngilizce öğretmenlerinin öz düzenleme becerileri ve öz yeterlik inançları araştırılır.

İngilizce öğretmenlerinin öz düzenleme düzeyleri ve öz yeterlik düzeyleri arasında anlamlı doğrusal bir ilişki var mıdır?

H0: İngilizce öğretmenlerinin öz düzenleme düzeyleri ve öz yeterlik düzeyleri arasında anlamlı doğrusal bir ilişki yoktur.

H1: İngilizce öğretmenlerinin öz düzenleme düzeyleri ve öz yeterlik düzeyleri arasında anlamlı doğrusal bir ilişki vardır.

Yorumlar

Hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olun!

Hüma Nayman
Yazar
16.11.2022
264 Puan

Öğretim Görevlisi, Kurucu @Graid.App

Profili Gör ->
0
0
Henüz üye değil misiniz?
Aramıza katılın.

Üye olun, ders planı ve makale yazmaya başlayın!

Üye Ol
kwl.app'i denediniz mi?
KWL tekniğini çevrimiçi kullanın

GraidApp ekibi tarafından geliştirilen bir Web 2.0 aracı olan kwl.app'i ücretsiz kullanmak için tıklayın.

Şu an için sadece İngilizce dilinde.

kwl.app